środa, 26 listopada 2008

29. Dziś rozpoczął się cykl obniżej stóp procentowych w Polsce

"Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej [...]" Uzasadnienie (fragmenty):

"Dane, które napłynęły w ostatnim okresie wskazują, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce ulegnie obniżeniu w kolejnych kwartałach. Do silniejszego niż dotychczas oczekiwano spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego przyczyni się znaczące obniżenie wzrostu gospodarczego za granicą, zwiększona niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej oraz utrudniony dostęp do kredytu i jego podwyższony koszt związany z wyższą premią za ryzyko zawartą w rynkowych stopach procentowych. "[...]

"W październiku roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Polsce ponownie obniżyło się (do 4,2 proc.), choć pozostało powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc., a także powyżej górnej granicy odchyleń od celu, określonej na poziomie 3,5 proc. Do utrzymania się inflacji na podwyższonym poziomie przyczynił się dalszy wzrost cen nośników energii oraz znacznej części usług, w tym przede wszystkim usług związanych z użytkowaniem mieszkania."[...]

Rada podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski do mechanizmu kursowego ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie[...].